ÇEVRE DÜZENİ PLANI

—Şehircilik ve planlama ilkeleri açısından incelendiğinde; üst ölçekli planlar kentin ülke ve bölge içindeki rolünü belirler. İlin, doğal kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kullanılması ve fiziksel mekana yansıtılmasını sağlarken, kentsel işlevlerin mekansal organizasyonunu düzenleyen ve ekolojik dengeyi sağlayan planlardır.
—Üst ölçekli planlar alt ölçekli planlara yön veren, acil müdahale gerektiren alanların koruma kullanma dengesini sağlayan planlardır. İlimizde plan hiyerarşisinin en üstünde bulunan 1/100.000 ölçekli plan hangi bölgelere alt ölçekli plan yapılması gerektiğini, hangi bölgelerin ne amaçla kullanılması gerektiğini belirleyerek ilin gelişimini kontrol etmektedir.