ANASAYFA > ÜST ÖLÇEKLİ PLAN VE PROGRAMLAR

ÜST ÖLÇEKLİ PLAN VE PROGRAMLAR

1998 Onaylı 100.000 Ölçekli CDP

BEBKA Bölge Planı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007 – 2013)

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARI

Adalet Hizmetleri ve Güvenlik İlaç Sanayii
Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayii İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
Ana Metal Sanayii İşgücü Piyasası
Balıkçılık Kamu Harcama ve Kontrol Sisitemlerinin İyileştirilmesi, Kamu İhaleleri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kamuda İyi Yönetişim
Karayolu Ulaşımı
Bilim ve Teknoloji Kent İçi Ulaşım
Bitki ve Hayvan Sağlığı KİMYA SANAYİİ:-Araç Lastiği-Plastik  Ürünler ,-Bor-Soda Külü-Krom Kimya,-Gübre – Tarım İlaçları,-Petrokimya-Klor Alkali-Sent. Elyaf, İplik,-Sabun-Deterjan-Kozmetik-Boya
Bitkisel Üretim Kırsal Alanda İşbirliği ve Örgütlenme
Bölgesel Gelişme KOBİ
Çevre Kültür
Çocuk ve Gençlik MADENCİLİK-Enerji Hammaddeleri (Linyit-Taşkömürü-Jerotermal)
Demiryolu Araçları Sanayii Makina ve Metal Eşya Sanayii
Denizyolu Ulaşımı Ormancılık
Devlet Yardımları Otomotiv Sanayii
Dış Ekonomik İlişkiler Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii
Dış Ticaret Rekabet Hukuku ve Politikaları
Eğitim (Okul Öncesi, İlk ve Orta Öğretim) Sağlık
Elektronik ve Elektrikli Makinalar Sanayii Sanayi Politikaları
Enerji Savunma Sanayii
Fikri Mülkiyet Hakları Sosyal Güvenlik
Finansal Hizmetler (Mali Piyasalar, Finans Kurumları, Bankacılık, Sigortacılık) Taş ve Toprağa Dayalı Sanayiler (Cilt1-Cilt2)
Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Teknik İşbirliği
Gemi İnşaa Sanayii Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii
Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı Telekomünikasyon
Gıda Sanayii Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Hava Taşıtları Sanayii Turizm
Havayolu Ulaşımı Vergi
Hayvancılık Yerleşme ve Şehirleşme
Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi Yüksek Öğretim
İçki, Tütün ve Tütün Ürünleri Sanayii
İl Gelişme Stratejileri ve Politikaları

 

DİĞER PLANLAR

Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
Bilgi Toplumu Stratejisi
Kobi Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009)
2011 Yılı Programı(9.Kalkınma Planı)
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 2007-2023
Binyil Kalkinma Hedefleri 2010
Çevre Orman Bakanlıgı Atıksu Arıtımı Eylem Planı 2008-2012
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023
Orta Vadeli Program 2011-2013
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013
TR4 Dogu Marmara Bölgesi Tarım Master Planı
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013
Ulaştırma Ana Planı Stratejisi
Ulaştırma Bakanlığı Stratejik Planı 2009-2013
Ulusal Iklim Degisikligi Strateji Belgesi 2010-2020
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi(2007-2013)
Ulusal Yenilik Stratejisi 2008-2010